श्रीरत्नाकरदारिकामुखमहापद्मार्कधुर्यः प्रभु-
र्दैत्याख्येतिमहाटवीकलुषभूदाह्योत्सुकोपाहितः।
वैकुण्ठाधिपतिर्हरिस्त्रिभुवनोद्धारार्थसङ्कल्पितः
सोऽयं रक्षतु विश्वपाऽतिविमलः श्रीवेङ्कटाधीश्वरः॥

#विश्वपा #हरिः #compositions
#sanskrit #lordship #devotion

(19.02.17, शार्दूलविक्रीडित)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s